لطفا منتظر بمانید

مواد غذایی روز و تازه

 • تا %٢٢
نان روستا نان آوران 250 گرمی نان روستا نان آوران 250 گرمی
نان روستا نان آوران ٢٥٠ گرمی

Nanavaran Roosta Bread ٢٥٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ١,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,١٦٣ تومان

 • تا %١٢
تخم مرغ پاییزان 9 عددی تخم مرغ پاییزان 9 عددی
تخم مرغ پاییزان ٩ عددی

Paeezan Egg ٩pcs

 • قیمت مصرف کننده :

  ٥,٣٧٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٤,٧١٢ تومان

 • تا %١٢
نان سوخاری دکتر تلاش حاوی آرد جو و شوید 400 گرمی نان سوخاری دکتر تلاش حاوی آرد جو و شوید 400 گرمی
نان سوخاری دکتر تلاش حاوی آرد جو و شوید ٤٠٠ گرمی

Dr.Talash Crispy Bread Barley and Dill ٤٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٧,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٦,٦٢٤ تومان

 • تا %١١
نان سوخاری تلاش حاوی شیره خرما 400 گرمی نان سوخاری تلاش حاوی شیره خرما 400 گرمی
نان سوخاری تلاش حاوی شیره خرما ٤٠٠ گرمی

Talash Crispy Bread Date Extract ٤٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٧,٩٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٧,٠٢٢ تومان

 • تا %١٢
نان سوخاری دکتر تلاش حاوی آرد چاودار 400 گرمی نان سوخاری دکتر تلاش حاوی آرد چاودار 400 گرمی
نان سوخاری دکتر تلاش حاوی آرد چاودار ٤٠٠ گرمی

Dr.Talash Crispy Bread Rye Flour ٤٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٧,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٦,٦٢٤ تومان

 • تا %١٢
نان لواش خشک نان تلاش (نان چیپس) حاوی آرد جو و مالت 500گرمی نان لواش خشک نان تلاش (نان چیپس) حاوی آرد جو و مالت 500گرمی
نان لواش خشک نان تلاش (نان چیپس) حاوی آرد جو و مالت ٥٠٠گرمی

Talaash Bread Lavaash Bread Malt Extract and Barley ٥٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٦,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٥,٧٤١ تومان

 • تا %٩
ماست سون کم چرب کاله 2/5 درصد چربی 2200 گرمی ماست سون کم چرب کاله 2/5 درصد چربی 2200 گرمی
ماست سون کم چرب کاله ٢/٥ درصد چربی ٢٢٠٠ گرمی

Kalleh Seven Yoghurt Stirred ٢٢٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٨,٩٥٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٨,١٠٣ تومان

 • تا %٩
نان نسیم پرونان نان آوران 230 گرمی نان نسیم پرونان نان آوران 230 گرمی
نان نسیم پرونان نان آوران ٢٣٠ گرمی

Nanavaran Pronan Nasim ٢٣٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢,٢٧٦ تومان

 • تا %٩
نان گاتا کره ای نان آوران 230گرمی نان گاتا کره ای نان آوران 230گرمی
نان گاتا کره ای نان آوران ٢٣٠گرمی

Nanavaran Gata Buttery Flavor ٢٣٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٤,٠٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٣,٦٤٠ تومان

 • تا %١٢
نان سوخاری تلاش حاوی میوه انجیر 400 گرمی نان سوخاری تلاش حاوی میوه انجیر 400 گرمی
نان سوخاری تلاش حاوی میوه انجیر ٤٠٠ گرمی

Talash Figs Crispy Bread ٤٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٩,٩٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٨,٦٦٧ تومان

 • تا %١٠
نان مدیترانه ای نان آوران فاقد جوش شیرین 300 گرمی نان مدیترانه ای نان آوران فاقد جوش شیرین 300 گرمی
نان مدیترانه ای نان آوران فاقد جوش شیرین ٣٠٠ گرمی

Nanavaran Mediterranean bread ٣٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ١,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٣٥٦ تومان

 • تا %١٠
نان لواش نان آوران 250 گرمی نان لواش نان آوران 250 گرمی
نان لواش نان آوران ٢٥٠ گرمی

Nanavaran Lavash Bread ٢٥٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ١,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٣٥٦ تومان

 • تا %١٠
نان گاتا گردویی نان آوران نان گاتا گردویی نان آوران
نان گاتا گردویی نان آوران

Nanavaran Gata Nutty

 • قیمت مصرف کننده :

  ٥,٠٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٤,٥٢٠ تومان

 • تا %١٠
نان جو پرونان نان آوران فراسودمند 280 گرمی نان جو پرونان نان آوران فراسودمند 280 گرمی
نان جو پرونان نان آوران فراسودمند ٢٨٠ گرمی

Nanavaran Barley Bread ٢٨٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٨٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢,٥٢٠ تومان

 • تا %١٠
نان سوخاری تلاش حاوی سبوس فرآوری شده 400 گرمی نان سوخاری تلاش حاوی سبوس فرآوری شده 400 گرمی
نان سوخاری تلاش حاوی سبوس فرآوری شده ٤٠٠ گرمی

Talash Crispy Bread Wholemeal ٤٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٧,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٦,٧٢٥ تومان

 • تا %١٠
نان سوخاری تلاش حاوی شیره انگور 400 گرمی نان سوخاری تلاش حاوی شیره انگور 400 گرمی
نان سوخاری تلاش حاوی شیره انگور ٤٠٠ گرمی

Talash Crispy Bread Grape Extract ٤٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٨,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٧,٦٨٤ تومان

 • تا %١٠
ماست سون کاله 900 گرمی ماست سون کاله 900 گرمی
ماست سون کاله ٩٠٠ گرمی

Kalleh Seven Yoghurt ٩٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٤,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٤,٠٥٧ تومان

 • تا %١٠
ماست چکیده با موسیر 7درصد کاله 250 گرمی ماست چکیده با موسیر 7درصد کاله 250 گرمی
ماست چکیده با موسیر ٧درصد کاله ٢٥٠ گرمی

Kalleeh Dripped Yoghurt With Shallot ٧% ٢٥٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٠٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٨٠٥ تومان

 • تا %١٠
ماست سون 5درصد چربی همزده پرچرب کاله 500 گرمی ماست سون 5درصد چربی همزده پرچرب کاله 500 گرمی
ماست سون ٥درصد چربی همزده پرچرب کاله ٥٠٠ گرمی

Kalleh Seven Yoghurt ٥ Full Cram ٥٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢,٢٥٣ تومان

 • تا %١٠
ماست چکیده با موسیر 7درصد کاله 500 گرمی ماست چکیده با موسیر 7درصد کاله 500 گرمی
ماست چکیده با موسیر ٧درصد کاله ٥٠٠ گرمی

Kalleeh Dripped Yoghurt With Shallot ٧% ٥٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٣,٩٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٣,٥١٨ تومان

 • تا %١٠
ماست سون همزده کاله 5درصد چربی 1500 گرمی ماست سون همزده کاله 5درصد چربی 1500 گرمی
ماست سون همزده کاله ٥درصد چربی ١٥٠٠ گرمی

Kalleh Seven Yoghurt ١٥٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٧,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٦,٧٦١ تومان

 • تا %٨
پنیر پروسس گاو خندان 8 عددی پنیر پروسس گاو خندان 8 عددی
پنیر پروسس گاو خندان ٨ عددی

The laughin Cow Processed Cheese ٨Portions

 • قیمت مصرف کننده :

  ٤,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٤,١٥٨ تومان

 • تا %٨
نان تست مخصوص پرونان نان آوران 720 گرمی نان تست مخصوص پرونان نان آوران 720 گرمی
نان تست مخصوص پرونان نان آوران ٧٢٠ گرمی

Nanavaran Special Toast Loaf ٧٢٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٤,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٤,١٢٥ تومان

 • تا %٨
نان تست مخصوص پرونان نان آوران 420 گرمی نان تست مخصوص پرونان نان آوران 420 گرمی
نان تست مخصوص پرونان نان آوران ٤٢٠ گرمی

Nanavaran Special Toast Loaf ٤٢٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٣,٠٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢,٧٥٠ تومان