لطفا منتظر بمانید

لبنیات

 • تا %٩
ماست سون کم چرب کاله 2/5 درصد چربی 2200 گرمی ماست سون کم چرب کاله 2/5 درصد چربی 2200 گرمی
ماست سون کم چرب کاله ٢/٥ درصد چربی ٢٢٠٠ گرمی

Kalleh Seven Yoghurt Stirred ٢٢٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٨,٩٥٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٨,١٠٣ تومان

 • تا %١٠
ماست سون کاله 900 گرمی ماست سون کاله 900 گرمی
ماست سون کاله ٩٠٠ گرمی

Kalleh Seven Yoghurt ٩٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٤,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٤,٠٥٧ تومان

 • تا %١٠
ماست چکیده با موسیر 7درصد کاله 250 گرمی ماست چکیده با موسیر 7درصد کاله 250 گرمی
ماست چکیده با موسیر ٧درصد کاله ٢٥٠ گرمی

Kalleeh Dripped Yoghurt With Shallot ٧% ٢٥٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٠٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٨٠٥ تومان

 • تا %١٠
ماست سون 5درصد چربی همزده پرچرب کاله 500 گرمی ماست سون 5درصد چربی همزده پرچرب کاله 500 گرمی
ماست سون ٥درصد چربی همزده پرچرب کاله ٥٠٠ گرمی

Kalleh Seven Yoghurt ٥ Full Cram ٥٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢,٢٥٣ تومان

 • تا %١٠
ماست چکیده با موسیر 7درصد کاله 500 گرمی ماست چکیده با موسیر 7درصد کاله 500 گرمی
ماست چکیده با موسیر ٧درصد کاله ٥٠٠ گرمی

Kalleeh Dripped Yoghurt With Shallot ٧% ٥٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٣,٩٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٣,٥١٨ تومان

 • تا %١٠
ماست سون همزده کاله 5درصد چربی 1500 گرمی ماست سون همزده کاله 5درصد چربی 1500 گرمی
ماست سون همزده کاله ٥درصد چربی ١٥٠٠ گرمی

Kalleh Seven Yoghurt ١٥٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٧,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٦,٧٦١ تومان

 • تا %٨
پنیر پروسس گاو خندان 8 عددی پنیر پروسس گاو خندان 8 عددی
پنیر پروسس گاو خندان ٨ عددی

The laughin Cow Processed Cheese ٨Portions

 • قیمت مصرف کننده :

  ٤,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٤,١٥٨ تومان

 • تا %٤
پنیر با خامه تازه کیبی 6 عددی 100 گرمی پنیر با خامه تازه کیبی 6 عددی 100 گرمی
پنیر با خامه تازه کیبی ٦ عددی ١٠٠ گرمی

Kibi Cheese Whith Fresh Cream ٦psc ١٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٣,٨٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٣,٦٣٠ تومان

 • تا %٩
پنیر سفید آمل کم چرب کاله 400گرمی پنیر سفید آمل کم چرب کاله 400گرمی
پنیر سفید آمل کم چرب کاله ٤٠٠گرمی

kalleh Amol Processed Cheese Low Fat ٤٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٦,١٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٥,٥٥٧ تومان

 • تا %٥
پنیر سفید کم چرب روزانه 210گرمی پنیر سفید کم چرب روزانه 210گرمی
پنیر سفید کم چرب روزانه ٢١٠گرمی

Rouzanneh Fresh White Cheese Low Fat ٢١٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٣,٤٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٣,٢٣٣ تومان

 • تا %٥
پنیر سفید کم چرب روزانه 515گرمی پنیر سفید کم چرب روزانه 515گرمی
پنیر سفید کم چرب روزانه ٥١٥گرمی

Rouzanneh Fresh White Cheese Low Fat ٥١٥gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٧,٤٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٦,٩٩٦ تومان

 • تا %٥
پنیر سفید نسبتا چرب روزانه 210گرمی پنیر سفید نسبتا چرب روزانه 210گرمی
پنیر سفید نسبتا چرب روزانه ٢١٠گرمی

Rouzanneh Fresh White Cheese Semi Fatty ٢١٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٣,٤٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٣,٢٣٣ تومان

 • تا %٦
پنیر سفید نسبتا چرب روزانه 515گرمی پنیر سفید نسبتا چرب روزانه 515گرمی
پنیر سفید نسبتا چرب روزانه ٥١٥گرمی

Rouzanneh Fresh White Cheese Semi Fatty ٥١٥gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٧,٢٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٦,٧٨٤ تومان

 • تا %٥
شیر پرچرب 3درصد چربی پاک 946 میلی لیتر شیر پرچرب 3درصد چربی پاک 946 میلی لیتر
شیر پرچرب ٣درصد چربی پاک ٩٤٦ میلی لیتر

Pak Full Cream Milk ٩٤٦ ml

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٦٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢,٤٧٠ تومان

 • تا %٥
شیر کم چرب 1/8درصد چربی پاک همراه ویتامین D3 حجم 946 میلی لیتر شیر کم چرب 1/8درصد چربی پاک همراه ویتامین D3 حجم 946 میلی لیتر
شیر کم چرب ١/٨درصد چربی پاک همراه ویتامین D٣ حجم ٩٤٦ میلی لیتر

Pak Low Fat Fortified With Vitamin D٣ Weight ٩٤٦ml

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٦٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢,٤٧٠ تومان

 • تا %٦
شیر پاکتی کم چرب 1/5درصد چربی کاله 1000 میلی لیتر شیر پاکتی کم چرب 1/5درصد چربی کاله 1000 میلی لیتر
شیر پاکتی کم چرب ١/٥درصد چربی کاله ١٠٠٠ میلی لیتر

Kalleh LowFat Milk ١٠٠٠ml

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٨٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢,٦٢٢ تومان

 • تا %٥
شیر پاکتی پرچرب 3 درصد میهن 1000 میلی لیتر شیر پاکتی پرچرب 3 درصد میهن 1000 میلی لیتر
شیر پاکتی پرچرب ٣ درصد میهن ١٠٠٠ میلی لیتر

Mihan Full Fat Milk ١٠٠٠ml

 • قیمت مصرف کننده :

  ٣,٠٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢,٨٦٢ تومان

 • تا %٦
پنیرخامه ای کیبی 200گرمی پنیرخامه ای کیبی 200گرمی
پنیرخامه ای کیبی ٢٠٠گرمی

Kibi Cream Cheese ٢٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٣,٨٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٣,٥٦٤ تومان

 • تا %٦
پنیر سفید آمل کاله 400گرمی پنیر سفید آمل کاله 400گرمی
پنیر سفید آمل کاله ٤٠٠گرمی

kalleh Amol Processed Cheese ٤٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٥,٩٥٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٥,٦٢٠ تومان

 • تا %٦
پنیر لبنه آنا 20درصد چربی کاله 350 گرمی پنیر لبنه آنا 20درصد چربی کاله 350 گرمی
پنیر لبنه آنا ٢٠درصد چربی کاله ٣٥٠ گرمی

kalleh Labneh Cheese ٣٥٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٤,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٤,٢٢٦ تومان

 • تا %٧
پنیر گردویی آمل کاله 200 گرمی پنیر گردویی آمل کاله 200 گرمی
پنیر گردویی آمل کاله ٢٠٠ گرمی

Kalleh Amol Walnut Cheese ٢٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٣,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٣,٢٥٧ تومان

 • تا %٥
پنیر خامه ای 25درصد چربی کاله 200 گرمی پنیر خامه ای 25درصد چربی کاله 200 گرمی
پنیر خامه ای ٢٥درصد چربی کاله ٢٠٠ گرمی

Kalleh Cream Cheede ٢٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٨٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢,٦٤٧ تومان

 • تا %٦
پنیر سفید آمل کاله 100گرمی پنیر سفید آمل کاله 100گرمی
پنیر سفید آمل کاله ١٠٠گرمی

Kalleh Amol Processed Cheese ١٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ١,٦٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٥٠٢ تومان

 • تا %٧
پنیر گوسفندی (لیقوان) کاله 200 گرمی پنیر گوسفندی (لیقوان) کاله 200 گرمی
پنیر گوسفندی (لیقوان) کاله ٢٠٠ گرمی

Kalleh Processed Sheep Cheese ٢٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٤,٧٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٤,٣٧٣ تومان